Правила програми лояльності glo Bonuse Club

1. Загальні положення.

1.1.  Бонусна програма «Glo Bonus Club» (далі – Програма) - бонусна програма, побудована на системі накопичення і використання Балів Учасником за Замовлення Товарів на Сайті відповідно до Правил, розміщених на Сайті.

1.2.  Програма реалізується ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 40102602), місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – Організатор). Виконавцем Програми є ТОВ «Хіт-Трейд», (ідентифікаційний код юридичної особи 42275040), місцезнаходження: Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Бугаївська, будинок 35 (далі – Виконавець).

2. Терміни та визначення.

2.1.  Акція/Спеціальна пропозиція – додаткова пропозиція від Організатора Учаснику, яка регулюється окремими правилами проведення та обмежена у терміні своєї дії, умови якої можуть передбачати інший порядок нарахування балів.

2.2.  Бали (Бонуси) – умовні одиниці, які нараховуються Організатором Учаснику при здійсненні Замовлення Товарів, і визначають обсяг прав учасника на отримання Заохочень відповідно до Правил Програми. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей.

2.3.  Бонусний рахунок - обліковий запис Учасника Програми в системі Організатора, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про Учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) Учасником Балів, а також про поточний баланс Балів (залишок Балів).

2.4. Заохочення (Винагорода) – винагороди та/або спеціальні цінові пропозиції на Товари, які Учасник може обрати для придбання Програми та які є доступні Учаснику на момент списання Балів з Бонусного рахунку.

2.5. Замовлення Товарів – операція із замовлення Товарів на Сайті, по якій нараховуються Бали у відповідності до Правил.

2.6. Нарахування Балів – процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості Балів на Бонусному рахунку Учасника з підстав, передбачених у Правилах.

2.7. Особистий кабінет - розділ Сайту, який дозволяє зареєстрованому на Сайті Споживачу отримати доступ до деталей своїх Замовлень, Бонусного рахунку тощо.

2.8. Правила – дані правила та умови Програми «Glo Bonus Club».

2.9. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Хіт-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 42275040, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Бугаївська, будинок 35.

2.10. Сайт – цей веб-сайт myglo.com.ua.

2.11. Списання Балів – процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості Балів на Бонусному рахунку Учасника у зв'язку з отриманням Учасником Заохочень, які надає Програма.

2.12. Споживач – особа, що досягла 18 років, проживає в Україні і споживає тютюнові або нікотиновмісні вироби та зареєстрована на Сайті.

2.13. Товар - асортимент продукції, а саме пристрої для нагрівання тютюну gloTM, аксесуари для пристрою та тютюновмісні стіки для нагрівання neoTM, що доступні повнолітнім Споживачам для Замовлення на Сайті.

2.14. Учасник – Споживач, що погодився з цими Правилами та бере участь у Програмі.

3. Умови участі у Програмі.

3.1. Підключення Споживачів до Програми здійснюється автоматично. 

3.2. При першому Замовленні або Придбанні Товарів бали по Програмі почнуть нараховуватись відразу з моменту її активації.  Реєструючись на Сайті, Споживач автоматично бере участь в Програмі (стає Учасником) та зобов'язується самостійно ознайомитися з Правилами Програми.

3.3. Участь у Програмі означає повну згоду Учасника з Правилами Програми.

3.4. У рамках Програми, Організатор нараховує Учаснику Програми Бали за Замовлення та/або Придбання Товарів.

3.5.  У рамках Програми Учаснику доступні Заохочення, які можуть бути отримані відповідно до Правил.

3.6. Отримання Заохочення можливо тільки за умови проходження процедури реєстрації на Сайті. 

3.7. Бали нараховуються на Бонусному рахунку Учасника пропорційно вартості Товарів, що були замовлені на Сайті.

3.8. Участь в Програмі будь-якого Учасника припиняється, а Бали анулюються у випадках, визначених п.4.6-4.11 цих Правил.

3.9. Учасник Програми не має права передавати і / або будь-яким іншим чином поступатися своїми правами, пов'язаними з участю в Програмі, третій особі (особам).

4. Вимоги до Учасників Програми.

4.1. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам п. 4 цих Правил та належним чином виконала всі умови цих Правил.

4.2. До участі в  Програмі допускаються особи:

  • віком від 18 років. Вік визначається станом на дату початку участі в Програмі;
  • які є споживачами тютюнових та/або нікотиновмісних виробів;
  • які проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення ООС, та є користувачами Інтернету.

4.3. Учасниками Програми не визнаються та не можуть бути особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи незалежно від виконання ними умов цих Правил.

4.4.  Учасники Програми зобов’язуються:

4.4.1. Ознайомитися та дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

4.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

4.4.3. Вносити зміни та / або доповнення до даних, наведених у Бонусному рахунку Програми Учасника, у разі будь-яких змін щодо даних Учасника.

4.4.4. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.

4.4.5. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Програмі.

4.4.6. Зберігати документи, що підтверджують оплату Товарів і надавати їх Організатору для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів.

4.4.7. Самостійно контролювати стан свого Бонусного рахунку.

4.4.8. Не розголошувати інформацію про паролі / облікові дані будь-які іншій особі.

4.5. Беручи участь у Програмі, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

4.6. Надання учасником Програми недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Програмі, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким Учасником, звільняє Організатора від обов’язку нараховувати бали та пропонувати Заохочення, і такий Учасник втрачає право на участь у Програмі, а його бали анулюються.

4.7. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Програмі Учасника, який порушив обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надав на запит Організатора документів, що підтверджують вік, довідки про присвоєння РНОКПП, паспорту тощо.

4.8. Організатор залишає за собою право анулювати Бали, накопичені Учасником, у наступних випадках:

4.8.1. Порушення чи неналежне виконання умов Акцій у рамках Програми.

4.8.2. Надання недостовірної інформації, зокрема щодо віку Учасника та інших осіб, яких він залучає в рамках акцій.

4.8.3. Виявлення  фактів зловживання Заохоченнями Учасниками.

4.8.4. У зв'язку зі смертю Учасника Програми та у зв'язку з визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим; 

4.8.5. Виявлення організатором інших Зловживань Учасника у рамках Програми.

4.8.6. Інші випадки, передбачені цими Правилами.

4.9.  У випадку прийняття Організатором рішення про припинення участі у Програмі внаслідок обставин, визначених цим пунктом Правил, Організатор направляє відповідне повідомлення Учаснику про припинення участі в Програмі за допомогою будь-якого каналу зв’язку.

4.10. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі у програмі шляхом звернення за безкоштовним номером 8008. У цьому випадку накопичені бали Учасника будуть анульовані.

4.11. Учасник, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Програмі.

5. Правила нарахування Балів.

5.1.  Відповідно до Правил Програми Бали нараховуються за Замовлення Товарів (через Особистий кабінет на Сайті Учасника).

5.2.  Бали також нараховуються за купівлю пристрою для нагрівання тютюну glo™ Другом, із використанням спеціального коду Учасника на умовах зазначених нижче:

5.2.1. Спеціальний код Учасника доступний у Особистому кабінеті Учасника на Сайті;

5.2.2. Для успішного зарахування рекомендації, Учасник повинен надати свій персональний код Другові, а Друг повинен повідомити цей код при придбанні пристрою для нагрівання тютюну glo™.

5.2.3. У випадку надання особистих даних Друга, Учасник повинен переконатися, що Друг не заперечує проти цього і отримати його/її згоду;

5.2.4. Після верифікації віку Друга, придбання Другом пристрою для нагрівання тютюну glo™, реєстрації пристрою та проходження Другом процедури верифікації на умовах, визначених у п. 6 цих Правил, Учаснику та Другові нараховуються бали, у кількості, що вказана у Особистому кабінеті на Сайті.

5.3.  Учасник може ознайомлюватись з інформацією про баланс свого Бонусного рахунку, на якому обліковуються Бали, відповідно до умов даних Правил на Сайті.

5.4.  Організатор нараховує Бали на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні Замовлення Товарів на будь-яку суму в чеку: як за стандартною ціною, так і за ціною Спеціальних пропозицій.

5.5. Після нарахування Балів на Бонусний рахунок, Учасник отримує право на їх використання в порядку, встановленому цими Правилами.

5.6. За Замовлення Товарів Організатор нараховує Учаснику Бали з наступного розрахунку:

1 (перший) рівень

Кожна 1 (одна) гривня з суми чека Замовника = 4 (чотири) Бали на Бонусний рахунок Учасника;

2 (другий) рівень «Plus»

Кожна 1 (одна) гривня з суми чека Замовника = 5 (п’ять) Балів на Бонусний рахунок Учасника;

3 (третій) рівень «Ultra»

Кожна 1 (одна) гривня з суми чека Замовника = 6 (шість) Балів на Бонусний рахунок Учасника;

5.7.  Для цих Правил рівень Програми – це досягнення порогової кількості нарахованих балів Учаснику. Відповідно:

5.7.1. Учасник досягає 1 (першого) рівня Програми в момент реєстрації в Програмі;

5.7.2. Учасник досягає 2 (другого) рівня Програми у разі накопичення 96 000 (дев’яносто шість тисяч) Балів на Бонусному рахунку;

5.7.3. Учасник досягає 3 (третього) рівня Програми у разі накопичення 240 000 (двісті сорок тисяч) Балів на Бонусному рахунку;

5.8.  У рамках Акцій, що проводяться Організатором, на Бонусний рахунок Учасника може нараховуватись збільшена кількість Балів, якщо таке передбачено правилами відповідних Акцій. Перелік доступних Акцій буде розміщений в Особистому кабінеті Учасника.

5.9. У разі скасування Замовлення повернення Товару, часткового повернення Товару протягом 14 днів з моменту отримання тощо, за вчинення якого Учаснику Програми були нараховані Бали, такі Бали підлягають відкликанню. Якщо ж ці бали були використані до моменту повернення Товару, то відповідна кількість Балів буде відкликана з Бонусного рахунку Учасника при наступному нарахуванні Балів.

5.10. Організатор може на свій розсуд зупинити накопичення Балів Учасникам, попередивши про це Учасника.

5.11.  Організатор має право призупинити нарахування Балів на період розгляду ситуації, у випадку наявності підозри в діях Учасника елементів або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання Заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми. 

5.12. Організатор має право здійснювати нарахування додаткових Балів, наприклад: за День народження Учасника та за інші активності, які Організатор визначить на власний розсуд.

5.13. Організатор залишає за собою право змінювати умови/ періодичність/ події, відповідно до яких будуть нараховуватись додаткові Бали.

6. Процедура верифікації Друга

6.1.  Умовою для нарахування Балів Учаснику і Другу за дії, визначені у п. 5.2 цих Правил, є проходження процедури верифікації Другом.

6.2. Після придбання Пристрою Другом на умовах, визначених п. 5.2, Друг отримує СМС повідомлення із посиланням на веб-сторінку верифікації.

6.3. Для проходження верифікації, Друг повинен ознайомитися із цими Правилами та погодитися з ними.

6.4.  Друг завантажує на веб-сторінку верифікації фото документу, що посвідчує особу, що містить фото, дату народження та прізвище, ім’я та по батькові.

6.5. За допомогою камери на пристрої, з якого здійснюється вхід на веб-сторінку верифікації віку, Друг, слідуючи інструкціям на екрані, сканує своє обличчя.

6.6. Дані проведеної верифікації можуть валідуватися залученими підрядниками Організатора.

6.7.  Фото документу та зображення обличчя Друга використовуються виключно з метою встановлення особи та перевірки віку.

6.8.  Фото документу та зображення обличчя Друга можуть зберігатися у системі та на серверах Організатора не довше 24 годин, надалі видаляються без можливості відновлення.

7. Правила списання Балів та отримання Заохочення.

7.1. Бали в рамках Програми використовуються для придбання Заохочення за визначеною ціною.

7.2. Бали доступні для накопичення протягом необмеженого періоду, проте мають термін дії 12 місяців.

7.3. Повний перелік Заохочень, доступних для Учасника, знаходиться в Особистому кабінеті Учасника.

7.4. Цей перелік Заохочень оновлюється відповідно до рівня Програми (п.5.6 цих Правил),якого досягає Учасник.

7.5. Із Бонусного рахунку Учасника Програми списуються Бали в кількості, необхідній для покриття вартості Заохочення, а Учасник у свою чергу отримує Заохочення.

7.6. Накопичені Бали Учасника не можуть бути обміняні в грошовому еквіваленті.

8. Доставка та обмін.

8.1. Доставка Заохочень здійснюється ТОВ «Нова Пошта» в межах території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення ООС, на адресу відділення «Нової Пошти» або за адресою,  вказану Учасником Програми.

8.2.  Бали доступні для накопичення протягом необмеженого періоду, проте мають термін дії 12 місяців

8.3. Заохочення не підлягають обміну чи поверненню, за винятком випадків, зазначених у п. 7.4 цих Правил. 

8.4. Отримавши Заохочення, Учасник повинен перевірити, що Заохочення є неушкодженим та відповідає вибраному ним виду Заохочення. У разі виявлення ушкодження чи невідповідності Заохочення, Учасник Програми повідомляє працівника відділення або кур’єра про це і оформлює повернення за рахунок Організатора. У такому випадку Організатор у розумні строки здійснює обмін Заохочення, на обране Учасником, що має належну якість.

9. Інформування щодо Правил Програми.

9.1.  Інформування щодо цих Правил здійснюється на офіційному сайті Організатора www.myglo.com.ua.

9.2.  Правила Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього періоду дії Програми. Зміни та/або доповнення Правил можливі лише в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо Правил програми. Такі зміни і/або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

10. Загальні умови Програми.

10.1. Програма вводиться в дію з 07 серпня 2020 р. і діє протягом необмеженого терміну, якщо інше не буде визначено в Правилах Програми.

10.2. Участь у Програмі автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника з цими Правилами. Порушення Учасником Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Програмі, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.

10.3. Беручи участь у Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних на умовах і у порядку, визначеному у Положенні про конфіденційність, що визначена в Угоді з користувачем на Сайті Персональні дані Учасників будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних. Щодо всіх персональних даних, наданих Учасниками, Організатором або уповноваженими ним особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.4.  Учасник Програми, погоджуючись з цими Правилами, висловлює свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та / або рекламного характеру у рамках Програми будь-яким каналом зв’язку.

10.5. Організатор, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території України, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ним третіх осіб обставини, внаслідок яких функціонування Програми або доставка Заохочень стали неможливими.

10.6. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором як до, так і після початку Програми.

10.7.  У разі рішення Організатора припинити дію програми Організатор повідомляє Учасників про своє рішення припинити дію Програми шляхом розміщення такої інформації на Сайті.

10.8.  Припинення дії Програми здійснюється після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з дня повідомлення Учасників Програми про її припинення. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати припинення дії Програми, Організатор припиняє Нарахування Балів.

10.9. Організатор не несе відповідальності за:

10.9.1. Неознайомлення з цими Правилами.

10.9.2. Організатор на власний розсуд може заборонити подальшу участь у Програмі будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.

10.10. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового підтримання та організації функціонування Програми.

10.11. Організатор не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Програмі будь-кого з Учасників Програми.

10.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Програми. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

10.13. Всі відносини, що стосуються функціонування Програми, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із функціонуванням Програми, є остаточними і не підлягають перегляду.

10.14. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості Заохочень здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем.

10.15. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.