Правила програми лояльності glo Club

Редакція з 24.06.2022

1. Загальні положення.

1.1.  Програма «glo Club» (далі – Програма) - програма, побудована на системі накопичення і використання glo XP Учасником за Замовлення Товарів на Сайті відповідно до Правил, розміщених на Сайті.

1.2.  Програма реалізується ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 40102602), місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15 (далі – Організатор). Виконавцем Програми є ТОВ «Хіт-Трейд», (ідентифікаційний код юридичної особи 42275040), місцезнаходження: Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Бугаївська, будинок 35 (далі – Виконавець).

2. Терміни та визначення.

2.1.  Спеціальна пропозиція – додаткова пропозиція від Організатора Учаснику, яка регулюється окремими правилами проведення та обмежена у терміні своєї дії, умови якої можуть передбачати інший порядок нарахування glo XP.

2.2.  glo XP  – умовні одиниці, які нараховуються Організатором Учаснику при здійсненні Замовлення Товарів, і визначають обсяг прав учасника на отримання Клубних пропозицій відповідно до Правил Програми. glo XP не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. glo XP не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей.

2.4.Клубні пропозиції -  спеціальні цінові пропозиції на Товари та товарні пропозиції третіх осіб (в тому числі сертифікати), які Учасник може обрати для придбання та які є доступні Учаснику на момент списання glo XP з glo XP рахунку.

2.5. Замовлення Товарів – операція із замовлення Товарів на Сайті, по якій нараховуються glo XP у відповідності до Правил.

2.6. Нарахування glo XP – процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості glo XP на glo XP рахунку Учасника з підстав, передбачених у Правилах.

2.7. Особистий кабінет – розділ Сайту, який дозволяє зареєстрованому на Сайті Споживачу отримати доступ до деталей своїх Замовлень, glo XP рахунку тощо.

2.8. Правила – дані правила та умови Програми «Glo Club».

2.9. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Хіт-Трейд», ідентифікаційний код юридичної особи 42275040, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, вулиця Бугаївська, будинок 35.

2.10. Сайт – цей веб-сайт myglo.com.ua.

2.11. Списання glo XP – процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості glo XP на glo XP рахунку Учасника у зв'язку з отриманням Учасником Клубних пропозицій, які надає Програма.

2.12. Споживач – особа, що досягла 18 років, проживає в Україні і споживає нікотиновмісні вироби та зареєстрована на Сайті.

2.13. Продукція - тютюновмісні вироби для електричного нагрівання neoTM.

2.14. Товар - асортиментні позиції, а саме пристрої для нагрівання тютюну gloTM, аксесуари для пристрою, що доступні повнолітнім Споживачам для Замовлення на Сайті, крім та тютюновмісних виробів для електричного нагрівання neoTM.

2.15. Учасник – Споживач, що погодився з цими Правилами та бере участь у Програмі.

2.16. Телеграм-бот – канал в додатку Telegram за ідентифікатором @myglo_ua_bot, призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.

3. Умови участі у Програмі.

3.1. Підключення Споживачів до Програми здійснюється автоматично при першому Замовленні на Сайті та/або при придбанні Товарів у фірмових магазинах glo™ studio.

3.2. Повнолітні користувачі пристроями для нагрівання тютюну glo™, які придбали пристрій для нагрівання тютюну glo™ у інших каналах продажу, мають можливість зареєструватися для участі у Програмі за допомогою функціоналу Телеграм-бота, на Сайті та/або за номером служби підтримки користувачів glo™.

3.3. При першому Замовленні Товарів, glo XP по Програмі почнуть нараховуватись відразу з моменту її активації. Реєструючись на Сайті, Споживач автоматично бере участь в Програмі (стає Учасником) та зобов'язується самостійно ознайомитися з Правилами Програми.

3.4. Участь у Програмі означає повну згоду Учасника з Правилами Програми.

3.5. У рамках Програми, Організатор нараховує Учаснику Програми glo XP за Замовлення та/або придбання Товарів на умовах цих Правил.

3.6. У рамках Програми Учаснику доступні Клубні пропозиції, які можуть бути отримані відповідно до Правил.

3.7. Отримання Клубних пропозицій можливо тільки за умови проходження процедури реєстрації на Сайті та проходження процедури перевірки віку.

3.8. glo XP нараховуються на glo XP рахунку Учасника за придбання Товарів, що були замовлені на Сайті або придбані у інших каналах продажу.

3.9. glo XP також можуть нараховуватися за залишення відгуку про якість Продукції, шляхом сканування упаковки, слідуючи інструкціям у Телеграм-боті.

3.10. Участь в Програмі будь-якого Учасника припиняється, а glo XP анулюються у випадках, визначених п.4.6-4.11 цих Правил.

3.11. Учасник Програми не має права передавати і / або будь-яким іншим чином поступатися своїми правами, пов'язаними з участю в Програмі, третій особі (особам), окрім можливості переказати glo XP іншому Учаснику.

3.12. Отримання Клубних пропозицій та/або спеціальних цінових пропозицій на Товари не має індивідуального (персоналізованого) характеру, не призначається конкретній особі на специфічних тільки для неї визначених умовах. Умови отримання таких Клубних пропозицій та спеціальних цінових пропозицій є однаковими для усіх Учасників.

4. Вимоги до Учасників Програми.

4.1. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам п. 4 цих Правил та належним чином виконала всі умови цих Правил.

4.2. До участі в Програмі допускаються особи:

 • віком від 18 років. Вік визначається станом на дату початку участі в Програмі;
 • які є споживачами нікотиновмісних виробів;
 • які проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення ООС, та є користувачами Інтернету.

4.3. Учасниками Програми не визнаються та не можуть бути особи віком до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи незалежно від виконання ними умов цих Правил.

4.4. Учасники Програми зобов’язуються:

4.4.1. Ознайомитися та дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

4.4.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості, що вимагаються згідно з цими Правилами.

4.4.3. Вносити зміни та / або доповнення до даних, наведених у glo XP рахунку Програми Учасника, у разі будь-яких змін щодо даних Учасника.

4.4.4. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам.

4.4.5. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Програмі.

4.4.6. Зберігати документи, що підтверджують оплату Товарів і надавати їх Організатору для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування glo XP.

4.4.7. Самостійно контролювати стан свого glo XP рахунку.

4.4.8. Не розголошувати інформацію про паролі / облікові дані будь-які іншій особі.

4.5. Беручи участь у Програмі, Учасник погоджується та підтверджує факт ознайомлення й повної згоди з цими Правилами.

4.6. Надання учасником Програми недостовірних/некоректних даних, вказаних для участі в Програмі, зокрема щодо його віку, засобів зв’язку з таким Учасником, звільняє Організатора від обов’язку нараховувати glo XP та пропонувати Клубні пропозиції, і такий Учасник втрачає право на участь у Програмі, а його glo XP анулюються.

4.7. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Програмі Учасника, який порушив обов’язки, передбачені в цих Правилах, не надав на запит Організатора документів, що підтверджують вік, довідки про присвоєння РНОКПП, паспорту тощо.

4.8. Організатор залишає за собою право анулювати glo XP, накопичені Учасником, у наступних випадках:

4.8.1. Порушення чи неналежне виконання умов Спеціальних пропозицій у рамках Програми.

4.8.2. Надання недостовірної інформації, зокрема щодо віку Учасника та інших осіб, яких він залучає в рамках Спеціальних пропозицій.

4.8.3. Виявлення фактів зловживання Клубними пропозиціями Учасниками.

4.8.4. У зв'язку зі смертю Учасника Програми та у зв'язку з визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;

4.8.5. Виявлення організатором інших Зловживань Учасника у рамках Програми.

4.8.6. Інші випадки, передбачені цими Правилами.

4.9. У випадку прийняття Організатором рішення про припинення участі у Програмі внаслідок обставин, визначених цим пунктом Правил, Організатор направляє відповідне повідомлення Учаснику про припинення участі в Програмі за допомогою будь-якого каналу зв’язку.

4.10. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від подальшої участі у програмі шляхом звернення за безкоштовним номером 8008. У цьому випадку накопичені glo XP Учасника будуть анульовані.

4.11. Учасник, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Програмі.

5. Правила нарахування glo XP.

5.1. Відповідно до Правил Програми glo XP нараховуються за Замовлення Товарів (через Особистий кабінет на Сайті Учасника), за придбання Товарів у мережі фірмових магазинів glo™ studio, за придбання Товарів через інші канали продажу на умовах цих Правил, за надання відгуків щодо якості Продукції, шляхом сканування упаковки та за виконання інших завдань та дій, про які Організатор інформує Учасників через Особистий кабінет або іншими каналами зв’язку.

5.2. При проходження опитування щодо якості Продукції та надання відгуку, Учасник повинен здійснити сканування Продукції за допомогою Телеграм-бота, виконуючи усі інструкції та залишити оцінку та відгук. На одну упаковку Продукції можливо залишити один відгук, шляхом сканування.

5.3. При Замовленні Товарів (через Особистий кабінет на Сайті Учасника) glo XP зараховуються автоматично.

5.4. glo XP також нараховуються за купівлю пристрою для нагрівання тютюну glo™ Другом, із використанням спеціального коду Учасника на умовах зазначених нижче:

5.4.1. Спеціальний код Учасника доступний у Особистому кабінеті Учасника на Сайті;

5.4.2. Для успішного зарахування рекомендації, Учасник повинен надати свій персональний код Другові, а Друг повинен повідомити цей код при придбанні пристрою для нагрівання тютюну glo™.

5.4.3. У випадку надання особистих даних Друга, Учасник повинен переконатися, що Друг не заперечує проти цього і отримати його/її згоду;

5.4.4. Після верифікації віку Друга, придбання Другом пристрою для нагрівання тютюну glo™, реєстрації пристрою та проходження Другом процедури верифікації на умовах, визначених у п. 6 цих Правил, Учаснику та Другові нараховуються glo XP, у кількості, що вказана у Особистому кабінеті на Сайті.

5.5. Учасник може ознайомлюватись з інформацією про баланс свого glo XP рахунку, на якому обліковуються glo XP , відповідно до умов даних Правил на Сайті.

5.6. Організатор нараховує glo XP на glo XP рахунок Учасника при здійсненні Замовлення Товарів на будь-яку суму в чеку: як за стандартною ціною, так і за ціною Спеціальних пропозицій.

5.7. Після нарахування glo XP на glo XP рахунок, Учасник отримує право на їх використання в порядку, встановленому цими Правилами.

5.8. За Замовлення Товарів Організатор нараховує Учаснику glo XP з наступного розрахунку:

1 (перший) рівень

Кожні 100 гривень з суми чека Замовника = 4 (чотири) glo XP на glo XP рахунок Учасника;

За проходження опитування щодо якості Продукції та надання відгуку, шляхом сканування упаковки – 6,5 glo XP .

Успішне зарахування рекомендації Учаснику:

 • 128 glo XP за одну успішну рекомендацію
 • 192 glo XP за кожну успішну рекомендацію, при здійсненні двох успішних рекомендацій
 • 256 glo XP за кожну успішну рекомендацію, при здійсненні трьох успішних рекомендацій
 • 320 glo XP за кожну успішну рекомендацію, при здійсненні чотирьох та більше успішних рекомендацій

Успішне зарахування рекомендації Другові – 128 glo XP

2 (другий) рівень «Plus»

Кожні 100 гривень з суми чека Замовника = 5 glo XP на glo XP рахунок Учасника;

За проходження опитування щодо якості Продукції та надання відгуку, шляхом сканування упаковки – 6,4 glo XP .

Успішне зарахування рекомендації Учаснику:

 • 128 glo XP за одну успішну рекомендацію
 • 192 glo XP за кожну успішну рекомендацію, при здійсненні двох успішних рекомендацій
 • 256 glo XP за кожну успішну рекомендацію, при здійсненні трьох успішних рекомендацій
 • 320 glo XP за кожну успішну рекомендацію, при здійсненні чотирьох та більше успішних рекомендацій

Успішне зарахування рекомендації Другові – 128 glo XP

3 (третій) рівень «Ultra»

Кожні 100 гривень з суми чека Замовника = 6 glo XP на glo XP рахунок Учасника;

За проходження опитування щодо якості Продукції та надання відгуку, шляхом сканування упаковки – 6,4 glo XP .

Успішне зарахування рекомендації Учаснику:

128 glo XP за одну успішну рекомендацію

 • 192 glo XP за кожну успішну рекомендацію, при здійсненні двох успішних рекомендацій
 • 256 glo XP за кожну успішну рекомендацію, при здійсненні трьох успішних рекомендацій
 • 320 glo XP за кожну успішну рекомендацію, при здійсненні чотирьох та більше успішних рекомендацій

Успішне зарахування рекомендації Другові – 128 glo XP

5.9. Для цих Правил рівень Програми – це досягнення порогової кількості нарахованих glo XP Учаснику. Відповідно:

5.9.1. Учасник досягає 1 (першого) рівня Програми в момент реєстрації в Програмі;

5.9.2. Учасник досягає 2 (другого) рівня Програми у разі накопичення 960 glo XP на glo XP рахунку;

5.9.3. Учасник досягає 3 (третього) рівня Програми у разі накопичення 2400 glo XP на glo XP рахунку;

5.10. У рамках Спеціальних пропозицій, що проводяться Організатором, на glo XP рахунок Учасника може нараховуватись збільшена кількість glo XP , якщо таке передбачено правилами відповідних Спеціальних пропозицій. Перелік доступних Спеціальних пропозицій буде розміщений в Особистому кабінеті Учасника.

5.11. У разі скасування Замовлення повернення Товару, часткового повернення Товару протягом 14 днів з моменту отримання тощо, за вчинення якого Учаснику Програми були нараховані glo XP , такі glo XP підлягають відкликанню. Якщо ж ці glo XP були використані до моменту повернення Товару, то відповідна кількість glo XP буде відкликана з glo XP рахунку Учасника при наступному нарахуванні glo XP.

5.12. Організатор може на свій розсуд зупинити накопичення glo XP Учасникам, попередивши про це Учасника.

5.13. Організатор має право призупинити нарахування glo XP на період розгляду ситуації, у випадку наявності підозри в діях Учасника елементів або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання Клубними пропозиціями, наданими Учасникам в рамках Програми.

5.14. Організатор має право здійснювати нарахування додаткових glo XP , наприклад: за День народження Учасника та за інші активності, які Організатор визначить на власний розсуд.

5.15. Організатор залишає за собою право змінювати умови/ періодичність/ події, відповідно до яких будуть нараховуватись glo XP додаткові glo XP, а також асортимент Клубних пропозицій.

6. Процедура верифікації Друга

6.1. Умовою для нарахування glo XP Учаснику і Другу за дії, визначені у п. 5.4 цих Правил, є проходження процедури верифікації Другом.

6.2. Після придбання Пристрою Другом на умовах, визначених п. 5.4, Друг отримує СМС повідомлення із посиланням на веб-сторінку верифікації.

6.3. Для проходження верифікації, Друг повинен ознайомитися із цими Правилами та погодитися з ними.

6.4. Друг завантажує на веб-сторінку верифікації фото документу, що посвідчує особу, що містить фото, дату народження та прізвище, ім’я та по батькові.

6.5. За допомогою камери на пристрої, з якого здійснюється вхід на веб-сторінку верифікації віку, Друг, слідуючи інструкціям на екрані, сканує своє обличчя.

6.6. Дані проведеної верифікації можуть валідуватися залученими підрядниками Організатора.

6.7. Фото документу та зображення обличчя Друга використовуються виключно з метою встановлення особи та перевірки віку.

6.8. Фото документу та зображення обличчя Друга можуть зберігатися у системі та на серверах Організатора не довше 24 годин, надалі видаляються без можливості відновлення.

7. Правила списання glo XP та отримання Клубних пропозицій.

7.1. glo XP в рамках Програми використовуються для придбання за визначеною відповідному розділі Сайту ціною або обміну (сертифікати третіх осіб) на Клубні пропозицїї.

7.2. glo XP доступні для накопичення протягом необмеженого періоду, проте мають термін дії 12 місяців.

7.3. Повний перелік Клубних пропозицій, доступних для Учасника, знаходиться в Особистому кабінеті Учасника та/або у Телеграм-боті.

7.4. Цей перелік Клубних пропозицій оновлюється відповідно до рівня Програми (п.5.8 цих Правил), якого досягає Учасник.

7.5. Із glo XP рахунку Учасника Програми списуються glo XP в кількості, необхідній для доступу до Клубних пропозицій, а Учасник у свою чергу отримує доступ до придбання Клубних пропозицій або для обміну glo XP на Клубні пропозиції.

7.6. Накопичені glo XP Учасника не можуть бути обміняні в грошовому еквіваленті.

7.7. glo XP доступні для накопичення протягом необмеженого періоду, проте мають термін дії 12 місяців

8. Доставка та обмін.

8.1. Доставка Клубних пропозицій здійснюється ТОВ «Нова Пошта» в межах території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення ООС, на адресу відділення «Нової Пошти» або за адресою, вказаною Учасником Програми. Отримання Учасником Клубних пропозицій, що надаються в електронній формі здійснюється безпосередньо у особистому кабінеті.  

8.2. Клубні пропозиції не підлягають обміну чи поверненню, за винятком випадків, зазначених у п. 8.3 цих Правил.

8.3. Отримавши Клубні пропозиції, Учасник повинен перевірити, що Клубні пропозиції є неушкодженим та відповідають вибраному ним виду Клубних пропозицій. У разі виявлення ушкодження чи невідповідності Клубних пропозицій, Учасник Програми повідомляє працівника відділення або кур’єра про це і оформлює повернення за рахунок Організатора. У такому випадку Організатор у розумні строки здійснює обмін Клубних пропозицій, на обрані Учасником, що мають належну якість.

8.4. Зворотній обмін Клубних пропозиції на glo XP не допускається.

9. Інформування щодо Правил Програми.

9.1. Інформування щодо цих Правил здійснюється на офіційному сайті Організатора www.myglo.com.ua.

9.2. Правила Програми можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього періоду дії Програми. Зміни та/або доповнення Правил можливі лише в разі їх оприлюднення в порядку, що визначений для інформування щодо Правил програми. Такі зміни і/або доповнення набувають чинності з моменту їх публікації.

10. Загальні умови Програми.

10.1. Програма вводиться в дію з 07 серпня 2020 р. і діє протягом необмеженого терміну, якщо інше не буде визначено в Правилах Програми.

10.2. Участь у Програмі автоматично означає факт ознайомлення й повну та безумовну згоду Учасника з цими Правилами. Порушення Учасником Правил або відмова Учасника від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Програмі, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора.

10.3. Беручи участь у Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку й використання його персональних даних на умовах і у порядку, визначеному у Положенні про конфіденційність, що визначена в Угоді з користувачем на Сайті Персональні дані Учасників будуть використовуватися виключно Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності і захисту персональних даних. Щодо всіх персональних даних, наданих Учасниками, Організатором або уповноваженими ним особами будуть вживатись заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.4. Учасник Програми, погоджуючись з цими Правилами, висловлює свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та / або рекламного характеру у рамках Програми будь-яким каналом зв’язку.

10.5. Організатор, а також залучені ними треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території України, інші непідвладні контролю з боку Організатора, а також залучених ним третіх осіб обставини, внаслідок яких функціонування Програми або доставка Клубних пропозицій стали неможливими.

10.6. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором як до, так і після початку Програми.

10.7. У разі рішення Організатора припинити дію програми Організатор повідомляє Учасників про своє рішення припинити дію Програми шляхом розміщення такої інформації на Сайті.

10.8. Припинення дії Програми здійснюється після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з дня повідомлення Учасників Програми про її припинення. Повідомлення здійснюється у порядку передбаченому п. 10.7 цих Правил. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати припинення дії Програми, Організатор припиняє Нарахування glo XP.

10.9. Організатор не несе відповідальності за:

10.9.1. Неознайомлення з цими Правилами.

10.9.2. Організатор на власний розсуд може заборонити подальшу участь у Програмі будь-якій особі, яка порушує ці Правила або не відповідає критеріям участі, наведеним у цих Правилах.

10.10. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового підтримання та організації функціонування Програми.

10.11. Організатор не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Програмі будь-кого з Учасників Програми.

10.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Програми. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Організатором.

10.13. Всі відносини, що стосуються функціонування Програми, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних із функціонуванням Програми, є остаточними і не підлягають перегляду.

10.14. У випадках припинення, скасування цієї Програми Організатором та/або позбавлення права Учасника на подальшу участь у цій Програмі, Учасник не має права вимагати будь-яке відшкодування чи компенсацію від Організатора або Виконавця. 

10.15. Нарахування, утримання та перерахування до бюджету податків з вартості Клубних пропозицій здійснюються відповідно до чинного законодавства України Виконавцем.

10.16. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства України.