Договор поручения – glo™

(застосовується виключно у випадку оплати замовлення кур’єру ТОВ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» готівкою)

Цей документ є публічною пропозицією (офертою) Повіреного укласти Договір доручення на здійснення купівлі-продажу від імені, на користь та за рахунок Довірителя товарів, що доступні для замовлення через веб-сайті https://myglo.com.ua/ (надалі відповідно «Товари» та «Сайт»). Договір доручення, оферта та Договір є взаємозамінними.

Замовник Товарів на Сайті, повнолітня особа, (надалі – «Довіритель»), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙПОСТ ПРОГРЕС», (надалі – «Повірений»), в особі директора Плющева Максима Олеговича, діючого на підставі Статуту, з другої сторони (надалі разом – «Сторони»), уклали цей Договір доручення (надалі – «Договір») про наступне:

Моментом вступу в силу цього Договору доручення є момент здійснення замовлення на Сайті з обранням опції оплати замовлення кур’єру готівкою (дата вступу в силу Договору між Довірителем та Повіреним)

З моменту здійснення акцепту (здійснення замовлення на Сайті) Довіритель підтверджує ознайомлення із умовами Угоди з користувачем на веб-сайті https://myglo.com.ua/ за посиланням https://myglo.com.ua/pages/ugoda-z-korystuvachem та умовами дійсного Договору доручення.

1. Предмет договору.

1.1. Відповідно до умов цього Договору Довіритель уповноважує Повіреного вчиняти, від імені та в інтересах довірителя, наступні дії, а саме:

1.1.1. Укласти договір купівлі-продажу Товарів та забрати такі Товари відповідно до оформленого і оплаченого Довірителем замовлення на Сайті та передати його  Довірителю за вказаною в замовленні та погодженою адресою;

1.2. Відповідно до умов даного Договору Повірений приймає на себе обов’язок оплатити витрати Довірителя з придбання Товарів від імені і в інтересах Довірителя і доставлення Товарів Довірителю для передачі, а також оплати винагороди Повіреному.

1.3. Доставка відправлень здійснюється між двома адресами в межах міст таких, як Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Львов, Бровари, Буча, Ірпінь, Вишгород, Вишневе, Бориспіль.

1.4. Сторони погодились, що для виконання цього Договору Довіритель не зобов’язаний надавати Повіреному довіреність. Цей Договір є достатнім та належним уповноваженням Повіреного здійснити купівлю та доставку Товарів від імені та за рахунок Довірителя.

1.5. Довіритель після підтвердження відповідного замовлення не має права змінювати перелік Товарів, які він доручає купити/доставити Повіреному та Послуги, що надаються йому за цією Офертою, але може здійснити інше замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на Сайті.

1.6. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у наданні йому Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому грошові кошти попередньої оплати, що надійшли від Довірителя, негайно повертаються Повіреним Довірителю тим же способом, яким була зроблена попередня оплата.

1.7. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності, наведених на Сайті Товарах, фактично переданих Повіреним, не є порушенням умов Договору.

1.8. Сторони розуміють, що Повірений не несе відповідальності за якість та наслідки споживання товарів. Всі претензії щодо Товару, його якості, Довіритель має пред’являти безпосередньо до продавця Товарів.

1.9. Сторони у своїх правовідносинах керуються чинним законодавством України, з урахуванням цього Договору.

2. Зобов’язання сторін.

2.1. З метою виконання цього Договору Повірений бере на себе наступні зобов'язання:

2.1.1. Своєчасно та належним чином зздійснювати покупку та доставку Товарів;

2.1.2. Надати чек, що підтверджує придбання товару. На вимогу Довірителя надати документ про оплату винагороди Повіреному.

2.1.3. Надати власним представникам (працівникам або іншим залученим особам) довіреності на укладення договорів купівлі-продажу та одержання матеріальних цінностей від імені Повіреного, який діє від імені Довірителя.

2.2. З метою виконання цієї Оферти Довіритель бере на себе наступні зобов'язання:

2.2.1. При акцепті Оферти, а також при користуванні Сайтом дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України.

2.2.2. Прийняти та оплатити витрати Повіреного на придбання Товарів і доставку (готівкою, якщо в замовленні вказано, що оплата вартості Товару буде здійснюватися при отриманні замовлення), доручення на купівлю та доставку яких було надано ним Повіреному.

2.2.3. Здійснювати розрахунки виключно в національній валюті України.

2.2.4. Відмовити у передачі Товару Довірителю, якщо останній не зможе підтвердити свою особу (пред’явити документ, що посвідчує особу) або не досяг 18 років.

3. Умови оплати винагороди Повіреного та компенсації його витрат.

3.1. Вартість винагороди Повіреного включається у вартість замовлених Товарів і доставки.

3.2. Актуальна вартість Товарів (встановлена його безпосередніми продавцями як визначено на Сайті) визначається при кожному оформленні замовлення з придбання Товарів на Сайті та у момент погодження із умовами дійсного Договору, розміщеними на Сайті.

3.3. Вартість Послуг включає в себе всі податки та збори.

3.4. Оплата винагороди Повіреного та компенсація витрат на придбання Товарів і їх доставки проводиться Довірителем в українських гривнях.

3.5. Сторони погодили такі можливі способи оплати витрат та винагороди Повіреного:

- готівкою кур’єрові Повіреного.

3.6. Сторони погодили, що Повірений має право розраховуватися з продавцем Товару наступним чином:

- замовлення на стіки для нагрівання кур’єр може оплачувати готівкою або банківською картою;

- замовлення на стіки для нагрівання +пристрої для нагрівання тютюну/аксесуари або просто окремо системи чи аксесуари оплачується кур’єром виключно готівкою.

3.7. Оплата винагороди Повіреного та компенсація витрат вважаються здійсненими Довірителем з моменту отримання представником Повіреного готівки, про що підписується акт приймання-передачі.

4. Відповідальність сторін.

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

4.2. Повірений, ні за яких обставин, не несе відповідальності за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність будь-яких третіх сторін, окрім власних представників, що діють від його імені; б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Довірителя і / або третіх сторін.

4.3. Повірений звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання Послуг за цим Договором у випадках, невиконання Довірителем будь-якої з умов цього Договору.

4.4. Довіритель несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі (і) за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих їм Повіреному.

4.5. Якщо Довіритель відмовляється  від своєчасного одержання Товарів (не відповідає на дзінок Довіреного, вимкнений телефон, помилково оформлене замовлення, тощо) на умовах цього Договору протягом 2-х календарних днів, aбо з технічних причин замовлення було продубльовано в системі замовлень Повірений має право використати такий Товар на власний розсуд (в тому числі повернути його продавцю підписавши усі необхідні документи на здійснення такого повернення) та позбавляється обов’язку передати такий Товар Довірителю

5. Форс-мажор.

5.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів і т.п., закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.

5.2. Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

5.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є довідка, що надається Торгово-Промисловою Палатою України.

5.4. У випадку дії форс-мажорних обставин Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.

5.5. Повірений звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме - коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань.

6. Особливі умови.

6.1. Доставка замовлення Довірителя проводиться відповідно до п. 1.1.1. даного Договору. Оперативна взаємодія Сторін цього Договору проводиться за допомогою телефону, електронної пошти та інтернет при необхідності.

6.2. Сторони докладатимуть усіх зусиль для вирішення спірних питань по Договору за взаємною згодою.

7. Умови конфіденційності. 

7.1. Усі вимоги цього Договору визнаються Сторонами конфіденційними та такими, які не підлягають розголошенню або передачі третім особам.

7.2. Конфіденційність згідно цього Договору не поширюється на вимоги, урегульовані діючим законодавством України, та відносно органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства.

7.3. Сторони зобов’язуються:

7.3.1. Берегти у таємниці будь-яку інформацію та дані, які надані кожній з сторін у зв’язку з виконанням умов цього Договору.

7.3.2. Не розкривати та не розголошувати в загальному вигляді або у частині, факти або інформацію будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди другої сторони цього Договору.

7.3.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка їм стала відома в ході спільного співробітництва у період дії цього Договору, а також протягом 5 (п’яти) років після закінчення строку його дії або з моменту його дострокового розірвання.

7.4. Розголошення умов цього Договору та обставин виконання робіт третім особам дозволяється виключно з письмового дозволу другої сторони цього Договору.

7.5. Сторони також визнають, що в випадку порушення вимог конфіденційності співробітниками будь-якої із Сторін можливе настання юридичної відповідальності (в т.ч. кримінальної).

8. Термін дії договору. 

8.1. Термін дії цього Договору:

Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти і діє до моменту виконання Повіреним зобов'язань з надання Послуг в об'ємі, погодженому Сторонами у замовленні на Сайті, або до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір може бути розірваний:

8.2.1. Кожною зі Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8.2.3. За взаємною згодою сторін.

8.2.4. Розірвання Договору Довірителем після акцепту Оферти не допускається.

8.3. У випадку розірвання цього Договору його положення зберігають силу на термін, необхідний для врегулювання фінансових та інших розрахунків по даному Договору.

9. Прикінцеві положення. 

9.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Усі претензії за даним Договором можуть подаватись за допомогою обміну смс повідомлень та електронних повідомлень. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання претензії.

9.3. Сторони погоджуються регулювати всі спірні питання шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, справа передається у відповідний суд на території України у відповідності з чинним законодавством України.

9.4. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові.

9.5. Довіритель повідомлений і згодний з тим, що інформація про нього буде внесена до комп’ютерної бази даних Повіреного для цілей виконання даного Договору і додержання вимог законодавства.

ПОВІРЕНИЙ

Повна назва: ТОВ „АЙПОСТ ПРОГРЕС”

Юридична адреса: 03150, Україна, м. Київ, вул. В.Тютюнника, 5А

МФО банка: 320649 ,Код ЕДРПОУ 41988842.

Назва банку: Філія "Розрахунковий центр"ПАТ КБ"Приватбанк", м.Київ

Розрахунковий рахунок: 26000052694832

Поштова адреса: 03067, Україна, м. Київ, б-р. Лепсе, 4, офіс 320

Телефон: (044) 221-23-53

E-Mail info@ipost.ua